Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Definities;

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
• Warmtepomp-Advies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Warmtepomp-Advies gevestigd aan de Hagenduin 22 te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73791008;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Warmtepomp-Advies en de klant;
• Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Warmtepomp-Advies;
consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
• Website: de website www.Warmtepomp-Advies.nl die door Warmtepomp-Advies wordt beheerd en waar de producten besteld kunnen worden.

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Warmtepomp-Advies en de klant.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Warmtepomp-Advies vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
5. Indien Warmtepomp-Advies niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Warmtepomp-Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Aanbod

1. Ieder aanbod van Warmtepomp-Advies is vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, op de website of in berichten binden Warmtepomp-Advies niet.
3. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
4. Het assortiment van Warmtepomp-Advies kan te allen tijde gewijzigd worden.

Prijzen en transportkosten

1. Op de website staan de prijzen vermeld inclusief en exclusief btw.
2. Warmtepomp-Advies heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen
3. De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten.
4. De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelling.
5. De hoogte van de transportkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt en staat op de website.
6. Transportkosten worden nimmer vergoed, tenzij ingevolge artikel 12.10 de consument recht heeft op terugbetaling van de verzendkosten.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen of op het moment dat de klant op enige andere wijze een bestelling bij Warmtepomp-Advies heeft geplaatst.
2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Warmtepomp-Advies de klant een orderbevestiging via de e-mail.

Account

1. Op de website kan de klant een account aanmaken.
2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Warmtepomp-Advies kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Warmtepomp-Advies daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Facturatie en betaling

1. Facturatie voor de bestelling die niet via de website tot stand is gekomen geschiedt onverwijld nadat de bestelling is geplaatst.
2. De klant dient de van Warmtepomp-Advies ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of op de factuur.
3. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Geeft de klant geen gehoor aan een gestuurde aanmaning, dan kan Warmtepomp-Advies de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Warmtepomp-Advies maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Warmtepomp-Advies op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
7. Een klacht en/of beroep op de garantie schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Warmtepomp-Advies, totdat alle vorderingen die Warmtepomp-Advies op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
Verpanden;
Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Warmtepomp-Advies te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Warmtepomp-Advies veilig te stellen.
4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Warmtepomp-Advies niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Warmtepomp-Advies gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Warmtepomp-Advies op volledige schadevergoeding.
5. Indien Warmtepomp-Advies gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Warmtepomp-Advies toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Warmtepomp-Advies zich bevinden.
6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Warmtepomp-Advies daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van Warmtepomp-Advies.
7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Warmtepomp-Advies toekomende rechten onverlet.

Betaling voor via de website bestelde producten

1. Betaling van via de website bestelde producten geschiedt via iDEAL.
2. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Leveringstermijn

Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Indien Warmtepomp-Advies weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan leveren, dan stelt Warmtepomp-Advies de klant daarvan op de hoogte.

Aflevering

• De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
• Indien de bestelling op een pallet wordt geleverd, dan wordt de klant door de leverancier van Warmtepomp-Advies of door Warmtepomp-Advies op de hoogte gesteld van de verwachte afleverdatum en het tijdstip. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres op het kenbaar gemaakte aflevertijdstip, dan tracht de leverancier van Warmtepomp-Advies en/of Warmtepomp-Advies telefonisch contact op te nemen met de klant. Lukt het niet om de klant telefonisch te bereiken, dan wordt de bestelling op risico van de klant afgeleverd voor het afleveradres.
• De klant dient ervoor zorg te dragen dat de afleverlocatie goed bereikbaar is voor het transportmiddel waarmee de bestelling getransporteerd wordt.
• De klant dient alle informatie over de afleverlocatie die voor Warmtepomp-Advies van belang kan zijn i.v.m. de aflevering van de bestelling aan Warmtepomp-Advies te verstrekken.

Herroepingsrecht voor de consument bij bestelling via de website

• De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Warmtepomp-Advies heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
• Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
• Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Warmtepomp-Advies kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
• Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Warmtepomp-Advies terug te sturen, mits onbeschadigd, ongebruikt en bij voorkeur in de originele verpakking.
• De consument kan ook, zonder eerst Warmtepomp-Advies ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Warmtepomp-Advies. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
• Indien de consument op elektronische wijze aan Warmtepomp-Advies kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Warmtepomp-Advies na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
• Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Warmtepomp-Advies overeenkomstig artikel 12.10 aan de consument terugbetaalt.
• Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.

Het risico van de retourzending rust bij de consument

Warmtepomp-Advies zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Warmtepomp-Advies het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

• Indien de consument via de website een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd of een bestelling heeft geplaatst dat deels bestaat uit een of meerdere maatwerk producten, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de op maat gemaakte producten kosteloos te annuleren of te ontbinden en is artikel 12 niet van toepassing.
• Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst, kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.
• Het herroepingsrecht geldt niet voor bestellingen die niet via de website tot stand zijn gekomen, zoals bij telefonische bestellingen of bestellingen die via de e-mail zijn geplaatst.

Annulering en retourbeleid

• Dit artikel geldt voor bedrijven en voor consumenten die niet via de website een bestelling hebben geplaatst.
• De bestelling van maatwerk producten en kanaalwerk producten, waaronder spiraalbuizen en hulpstukken, kan niet geannuleerd worden en deze producten worden niet retour genomen.
• De bestelling van producten die niet vallen onder de producten omschreven in artikel 14.2, kan uiterlijk 1 werkdag voor de verzending geannuleerd worden. Een dergelijke annulering dient telefonisch te geschieden.
• Producten die niet vallen onder de producten omschreven in artikel 14.2 kunnen binnen 7 dagen na de levering geretourneerd worden, mits in de originele staat, onbeschadigd en in de originele verpakking. In een dergelijk geval worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 35% van de netto inkoopwaarden van de geretourneerde producten.
• De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.

 Montage

• Indien partijen zijn overeengekomen dat Warmtepomp-Advies de montage van de geleverde producten verzorgt, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
• Voor het uitvoeren van de montage kan Warmtepomp-Advies een derde partij inschakelen.
• Op het uitvoeren van de montage werkzaamheden zijn de meeste recente versie van de algemene voorwaarden van Metaal Unie van toepassing, zie [link naar algemene voorwaarden Techniek Nederland].

Verplichtingen van de klant

• De klant is gehouden Warmtepomp-Advies onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
• De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat het product naar behoren wordt gemonteerd, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Warmtepomp-Advies de montage verzorgt. Warmtepomp-Advies adviseert de klant het product te laten monteren door een erkend installatiebedrijf.
• Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, gebruiken en doorverkopen, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
• De klant vrijwaart Warmtepomp-Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Conformiteit

Warmtepomp-Advies staat ervoor in dat het leverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Klachten en garantie

De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan of:
• De juiste producten zijn geleverd;
• Het juiste aantal is geleverd;
• De producten beschadigd zijn tijdens het transport.
• Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Warmtepomp-Advies kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Warmtepomp-Advies de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
• Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Warmtepomp-Advies kenbaar te worden gemaakt.
• Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie verleend van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het een product betreft dat aangesloten dient te worden, dan geldt de garantie enkel onder de voorwaarde dat het product is aangesloten door een erkend installatiebedrijf. De verleende garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Warmtepomp-Advies kan doen gelden.
• De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum van het product
• De klant dient Warmtepomp-Advies of zijn leverancier de mogelijkheid te geven om een klacht of de garantieclaim te onderzoeken. Op verzoek dient de klant het product op zijn kosten naar Warmtepomp-Advies terug te sturen.
• Indien de klant aantoont dat een gebrekkig product is geleverd of het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Warmtepomp-Advies geaccepteerd, dan zal Warmtepomp-Advies het product laten repareren, een vervangend onderdeel leveren, een nieuw product leveren of (een deel van) de aankoopprijs crediteren en terugbetalen.
• Het repareren van het product of het leveren van een vervangend onderdeel verlengt de garantieperiode niet.
• Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim of van een klacht blijkt dat een van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen of wordt de klacht niet verder in behandeling genomen:
• Gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek aan Warmtepomp-Advies gemeld zijn;
• Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van het product;
• Het product niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing;
• De schade is veroorzaakt door de klant of door een derde;
• Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, e.d.;
• Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Warmtepomp-Advies zijn geleverd;
• Gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
• Indien de klant geen beroep toekomt op de garantie en/of de garantieclaim wordt afgewezen en Warmtepomp-Advies heeft wel in opdracht van de klant reparatiewerkzaamheden aan het product laten uitvoeren en/of een of meerdere vervangende onderdelen geleverd, dan worden de kosten voor deze reparatiewerkzaamheden en/of voor de vervangende onderdelen aan de klant in rekening gebracht.
• De klant kan geen beroep op de garantie doen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Warmtepomp-Advies niet is nagekomen.

Aansprakelijkheid en verjaring

Warmtepomp-Advies kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
• Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;
• Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
• Warmtepomp-Advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
• Warmtepomp-Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Warmtepomp-Advies is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Warmtepomp-Advies is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of door onjuiste montage/aansluiting.
• Warmtepomp-Advies is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
• Warmtepomp-Advies is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
• Indien Warmtepomp-Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Warmtepomp-Advies beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Warmtepomp-Advies gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Warmtepomp-Advies, beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Warmtepomp-Advies.
• Vorderingsrechten verjaren na 1 jaar, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Overmacht

• Warmtepomp-Advies is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Warmtepomp-Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Warmtepomp-Advies niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; ex- en importverboden; brand; transportmoeilijkheden; overheidsmaatregelen.
• Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Warmtepomp-Advies of van een door Warmtepomp-Advies ingeschakelde derde partij.

Contact en klachtenafhandeling

• Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met Warmtepomp-Advies. Warmtepomp-Advies is bereikbaar via het e-mailadres info@Warmtepomp-Advies.nl.
• Van een vraag en/of klacht die elektronisch is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
• Bij Warmtepomp-Advies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Warmtepomp-Advies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ontbinding

• Warmtepomp-Advies is bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
• Warmtepomp-Advies is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst met de klant zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de klant:
• Surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
• In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt.
• Voorts is Warmtepomp-Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
• Indien Warmtepomp-Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
• Warmtepomp-Advies verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid, zie [link naar privacy beleid].

Intellectuele eigendomsrechten

• Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Warmtepomp-Advies aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Warmtepomp-Advies of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Warmtepomp-Advies of van zijn licentiegever(s) te allen tijde te respecteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Op de overeenkomst tussen Warmtepomp-Advies en de klant is Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen in verband met overeenkomsten tussen de klant en Warmtepomp-Advies worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Warmtepomp-Advies gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Warmtepomp-Advies zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Contactgegevens:

Warmtepomp-Advies
info@warmtepomp-advies.nl
085 00 23 334